Regulamin I edycji konkursu

Regulamin I edycji konkursu

Regulamin I ogólnopolskiego konkursu
na najlepszą glosę
orzeczenia dotyczącego prawa do informacji publicznej [wersja .pdf – do pobrania]

§ 1 [organizator]

Organizatorem konkursu jest stowarzyszenie Sieć Obywatelska – Watchdog Polska, z siedzibą w Warszawie (ul. Ursynowska 22/2, 02-605 Warszawa).

§ 2 [uczestnicy konkursu]

1. Uczestnikiem konkursu może być wyłącznie osoba fizyczna, w tym taka która jest współautorką/współautorem pracy konkursowej.
2. Konkurs odbywa się w dwóch kategoriach:
1) kategorii studentów,
2) kategorii otwartej dla wszystkich zainteresowanych.
3. W kategorii studentów wziąć udział mogą zarówno studenci studiów licencjackich, jak i studiów magisterskich. Organizator nie nakłada ograniczeń związanych z kierunkiem lub rokiem studiów.
4. W kategorii otwartej wziąć udział mogą wszyscy zainteresowani, którzy nie są studentami.
5. Uczestnikami nie mogą być:
1) osoby zatrudnione u Organizatora,
2) członkowie zarządu i komisji rewizyjnej Organizatora.

§ 3 [zgłoszenie]

1. Zgłoszenie do udziału w konkursie polega na wysłaniu na adres glosa@siecobywatelska.pl wiadomości e-mail, zawierającej dwa załączniki:
3) plik tekstowy (format .odt . doc lub .docx) z pracą konkursową,
4) wypełniony formularz, który można pobrać ze strony www.glosa.siecobywatelska.pl (formularz stanowi załącznik do regulaminu).
2. Przedmiotem pracy konkursowej jest glosa wybranego przez uczestnika orzeczenia wojewódzkiego sądu administracyjnego, Naczelnego Sądu Administracyjnego, sądu powszechnego, Sądu Najwyższego, Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej lub Europejskiego Trybunału Praw Człowieka dotyczącego prawa do informacji publicznej.
3. Zgłoszenia do konkursu należy przesłać w nieprzekraczalnym terminie do 30 kwietnia 2015 r.
4. Praca konkursowa musi spełniać następujące wymogi:
1) nie więcej niż 10 stron A4,
2) czcionka Times New Roman, rozmiar czcionki: 12,
3) interlinia 1,5 wiersza.
5. W treści pracy konkursowej nie należy zamieszczać jakichkolwiek informacji związanych z autorem.
6. Nazwa pliku, zawierającego pracę konkursową, musi odpowiadać numerowi, który uczestnik wskazał w formularzu.

§ 4 [akceptacja regulaminu, autorskie prawa majątkowe]

1. Zgłoszenie udziału w konkursie jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.
2. Przez przystąpienie do konkursu, Uczestnik konkursu oświadcza, iż praca konkursowa stanowi utwór w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2006 r., Nr 90, poz. 631 ze zm.), tj. stanowi przejaw działalności twórczej autora o indywidualnym charakterze. Uczestnik konkursu oświadcza tym samym, że przysługują mu wszelkie, wyłączne prawa, w tym autorskie prawa majątkowe do zgłoszonej przez niego do Konkursu pracy oraz że zgłoszona do konkursu praca nie naruszają w żaden sposób jakichkolwiek praw bądź dóbr osób trzecich. Uczestnik konkursu może nimi dysponować oraz rozporządzać, w tym w szczególności przenieść autorskie prawa majątkowe do pracy konkursowej, w zakresie określonym niniejszym Regulaminem i następnie podpisaną
z Organizatorem konkursu umową. W przypadku, gdy w wyniku naruszenia przez Uczestnika praw osób trzecich, skierowane zostanie roszczenie do Organizatora konkursu, Uczestnik zobowiązany jest do zwolnienia Organizatora konkursu z odpowiedzialności oraz do pokrycia wszelkich szkód i kosztów poniesionych przez Organizatora konkursu, w tym kosztów obsługi prawnej. Uczestnik konkursu udziela Organizatorowi licencji niewyłącznej na rozpowszechnienie pracy konkursowej poprzez opublikowanie na stronach internetowych Organizatora, zwłaszcza na stronie www.informacjapubliczna.org – jednego z programów Organizatora oraz poprzez opublikowanie w recenzowanej publikacji naukowej, która zostanie wydana po zakończeniu konkursu.
4. Przez przystąpienie do konkursu, Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celach niezbędnych do przeprowadzenia konkursu. Uczestnik wyraża zgodę na podanie do publicznej wiadomości, w tym na stronach internetowych Organizatora, imienia i nazwiska w przypadku, gdy Uczestnik zostanie laureatem lub zostanie w konkursie wyróżniony. Dane osobowe Uczestników przetwarzane będą przez Organizatora zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2014 r., poz. 1182 ze zm.).

§ 5 [komisja konkursowa, ocenianie prac konkursowych]

1. Oceny prac zgłoszonych w konkursie dokona komisja konkursowa, w składzie:
1) Michał Bernaczyk
2) Marek Domagała
3) Aleksandra Monarcha-Matlak
4) Anna Streżyńska
Piotr Waglowski
6) Mirosław Wróblewski
2. Ocena prac konkursowych będzie anonimowa, członkowie komisji konkursowej nie będą dysponowali informacjami o autorach prac konkursowych.
3. Komisja konkursowa będzie oceniała prace konkursowe w oparciu o przyjęte przez siebie szczegółowe kryteria i zgodnie z ustalonym sposobem podziału pracy.
4. Komisja konkursowa przy ocenianiu prac będzie kierowała się następującymi kryteriami:
1) wybór orzeczenia pod kątem jego wpływu na funkcjonowanie prawa do informacji publicznej lub na pojmowanie prawa do informacji publicznej,
2) merytoryczna wartość argumentacji,
3) twórcza interpretacja uczestnika,
4) samodzielne formułowanie wniosków.

§ 6 [laureaci i wyróżnieni]

1. Komisja konkursowa w każdej kategorii wyłoni 3 laureatów.
2. Komisja konkursowa może nadto wyróżnić w każdej kategorii prace najwyżej 8 uczestników.
3. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi do dnia 15 czerwca 2015 r. poprzez zamieszczenie na stronach internetowych Organizatora oraz poprzez wysłanie do Uczestników konkursu informacji e-mail.

§ 7 [nagrody]

1. Nagrodami dla laureatów są:
1) opublikowanie pracy konkursowej w recenzowanej publikacji naukowej, wydanej przez
Organizatora oraz otrzymania egzemplarza tej publikacji,
2) nagrody rzeczowe do wartości 100 zł.
2. Nagrodą dla wyróżnionych jest opublikowanie pracy konkursowej w publikacji, o której mowa w ust. 1, oraz otrzymanie egzemplarza tej publikacji.
3. Nagrody rzeczowe zostaną przekazane laureatom w ciągu 30 dni od dnia ogłoszenia wyników konkursu. Przekazanie nagród rzeczowych, w zależności od wyboru laureata, nastąpi poprzez wysłanie za potwierdzeniem odbioru ich na wskazany przez niego adres, albo poprzez osobiste odebranie nagród rzeczowych, za pokwitowaniem, w siedzibie Organizatora.

§ 8 [publikacja]

1. Prace konkursowe laureatów i wyróżnionych zostaną nieodpłatnie opublikowane w recenzowanej publikacji naukowej, wydanej przez Organizatora. Laureaci i wyróżnieni wyrażają zgodę na edycję redaktorską pracy konkursowej przed oddaniem jej do recenzji.
3. W razie uzależnienia pozytywnej recenzji od uwzględnienia uwag recenzenta, laureaci i wyróżnieni zobowiązują się skorygować we wskazanym zakresie i terminie pracę konkursową.

§ 9 [zmiany regulaminu]

1. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian do niniejszego regulaminu.
2. W zagadnieniach nieuregulowanych w regulaminie organizator zastrzega sobie prawo do podjęcia wiążącej decyzji.

Formularz: .odt i .doc

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Aktualności